MUSIC DEPARTMENT


Shri. Sanjay Bidlan
(Tabla Teacher)

Qualification:
BA Prabhakar in Vocal & Tabla, Diploma in Fine Art

J/II-50 Madangir
New Delhi 110062
Mobile: 9711255550/9971664474
Email: sanjaybidlan2010@gmail.com


Shri. Keshav Shukla
(Vocal Teacher)

Qualification:
BCA & Prabhakar in Vocal Music and Pusuing M.A. 2nd year in Vocal MusicAtiksha Jain

(Kathak Dance Teacher)

Qualification:
M.Sc.
Kathak Prabhakar,(Sangeet Prayag Samiti,Allahabad

Moh. Beech Puri Viyana, Etmeedpur
Agra (UP)-283202
Mobile:8447045809
Email: atikshajainmj@gmail.com

ART DEPARTMENT


Shri. Chotte Lal
(Art Teacher)

Qualification:
BFA, MFA, M.Phil (Fine Arts) Agra

Satyug Darshan Vidyalaya Staff Apartment
Mobile: 9467628471